Menu

Gert Grottes begravning

Gert Grotte, 1927-2020

Gert Grotte fotograf Carl Jonas Person smallGrand Prior General Emeritus, Äresriddaren av Priorat Danmark, Storkorsriddaren, Direktören och Kaptenen Gert Grotte avled den 15 augusti i en ålder av 92 år. Han begravdes i Söndrums kyrka den 26 augusti i en trängre krets. Han sörjs närmast av döttrarna Christina och Maria samt sonen Christian med familjer.

Gert Grotte föddes den 6 december 1927 och var bosatt i Halmstad. Efter sedvanlig skolgång och värnplikt blev Gert reservofficer vid Hallands Regemente. Han var en mycket aktiv och duglig reservofficer och var också under många år ordförande i reservofficerssällskapet samt engagerad i den nordiska reservofficersrörelsen

1977 dubbades Gert till Riddare i Tempelherreorden i Köpenhamn med överstelöjtnant Carl Christian Schavenius, Kammarherre hos Drottning Margarethe II av Danmark, som fadder. Genom dubbningen och inträdet i Tempelherreorden blev Gert riddare nummer 0001 och den som var drivande i skapandet av ett Skandinaviskt Storpriorat och senare nationella Priorat 1996. 1981 fick Gert, av Sir Francis A Sherry de Achea, Edinburgh, rätt att dubba Riddare. Gert fungerade sedan åren 1981-1996 som Grand Prior i Sverige. 1986 erhöll Gert Stormästarens utnämningsbrev till Grand Prior General för de nordiska länderna, ett ämbete han innehade till 2002.

Begravningsgudstjänsten i Söndrums kyrka utanför Halmstad genomfördes onsdagen den 26 augusti under blå himmel. På grund av covid-19 kunde endast den närmaste familjen närvara. Söndrum kyrka i sig är en vacker medeltidskyrka ursprungligen uppförd på 1200-talet med ett utbyggt långhus från mitten av 1300-talet. Genom begravningen i medeltidskyrka och dess välvda valv och vitkalkade väggar blev koplingen till Gert Grottes livsgärning i Tempelherreorden synligjord. Tempelherreorden och Storpriorat Skandinavien samt samtliga nordiska priorat var väl representerade genom våra fem kransar med band i våra respektive nationers färger med en sista hälsning. Storprioratets krans och band var i svart och vitt för att symbolisera vårt stridsbaner nu när Gert utkämpat den sista striden.

Begravningen var ljus, varm och fylld av musik. Inledningsvis framfördes Wolfgang Amadeus Mozarts tonsättning av Ave verum corpus, som anses vara skriven av påven Innocentius VI, och därefter solosång med en av de mest älskade moderna psalmerna, Ylva Eggehorns Var inte rädd med musik av Lars Moberg. Därefter följde psalmen – Härlig är jorden och psalmen – Bliv kvar hos mig. Mellan psalmerna framfördes åter solosång. Denna gång – Allenast i Gud söker min själ sin ro av Gustaf Nordqvist. Som avslutningsmusik hördes Amazing grace. I samband med begravningen överlämnades också Tempelherreordens kondoleanser, bland annat från Stormästaren i Paris, Gérard Willery. Begravningen är inspelad och kan ses på begravningsbyrån Benskiöld & Co hemsida eller via nedanstående länk:

Gert Grottes begravning 2020-08-26

Gert Grotte var också med och tog initiativ till vår humanitära verksamhet. Den första humanitära insatsen genomfördes redan 1986 genom ständigt medlemskap i Albert Schweizers fond. Barnhemstiftelsen (numera Humanitära Fonden) bildades 1993 och har sedan dess samlat in väl över 3 miljoner kronor till humanitära ändamål inte minst för barnhem i de tre Baltiska länderna. Gert anhöriga hade i begravningsannonsen framfört att man gärna såg bidrag just till Tempelherreordens Humanitära Fond. För att hedra Gert, hans minne och gärning ombeds alla Riddare bidra, efter egen förmåga, till vår humanitära verksamhet. Märk din gåva med ”Gert Grotte”. Resultatet kommer att redovisas skriftligen till familjen med omnämnande av alla givare.

 

Storprioratet krans small

Storpriorat Skandinavien

 

Priorat Danmark krans small

Priorat Danmark

Priorat Norge krans small

Priorat Norge

Priorat Svensk Finland krans small

Priorat Svensk-Finland

Priorat Sverige krans small

Priorat Sverige

Vi har mycket att tacka Gert för. Hans betydelse för tillkomsten, etableringen och tillväxten av Tempelherreorden i norden är ovärderlig. Det var han, Riddaren med riddarnumret 0001, som var primusmotor för oss. Utan hans pionjärinsatser hade inte vi stått på så stabil grund och blivit en så starkt humanitär och social kraft som Tempelherreorden är i dag.

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Humanitära fondens kontonummer är:

Priorat Sverige, Svensk-Finland och Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663
BIC: NDEASESS

Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048 IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Fotograf: Halmstads begravningsbyrå

Riddarmöte den 20 augusti om Covid-19

Efter en annorlunda men fin och varm sommarledighet samlades 10 riddare i Priorat Sverige till höstens första Riddarmöte den 20 augusti i Domkyrkoförsamlingens lokaler i Gamla Stan. Utöver föredrag och diskussioner kunde också de avnjuta en landgångssmörgås och bordsvatten. Dagen är också minnesdag för Bernhard de Clairvaux som dog den 20 augusti år 1153. Bernhard föddes i närheten av Dijon i Frankrike år 1091 och var en av de viktigast andliga och politiska personerna under medeltiden. Han var också brorson till en av grundarna av Tempelherreorden. För oss var han den som år 1128 i Troyes författade Tempelherreordens regula (La Regle) som fastställdes av påven Honorius II.

Vid Riddarmöten låg fokus på pågående pandemi med anledning av Covid-19. Föredragshållarna var vår kaplan Ulf Lindgren som talade om kyrkan under pandemin och Grand Prior Peter Öberg som talade om myndighetsperspektivet med bedömningar och åtgärder. Samataget blev det en intressant mix av andligt och värdsligt som i många fall är tätt länkade till varandra

Kaplan Ulf inledde med att göra en historisk tillbakablick då kyrkan verkat under många pandemier. Inte minst pesten under medeltiden och Luthers tankar kring kyrkans roll danade kyrkans utveckling och andras syn på kristendomen. De kristna stannade kvar och vårdade varandra samtidigt som det fanns ett strukturellt krav på att olika funktioner inom kyrkan skulle fortsätta att fungera också i kris. I modern tid har de kristna kyrkorna i västvärden valt lite olika strategi. Vissa har kyrkorna öppna medan andra stängt. Några firar mässa i enskildhet medan andra använder digitala verktyg och sände live över nätet. En farhåga har varit att många far illa under pandemin själsligt och mentalt. Kyrkan har ökat kapaciteten på sin kontakverksamhet genom att bland annat har ökade telefontider och kapacitet för jourhavande präst. Det som kan sägas är att människor reagerar på olika sätt. En del är rädda och blir arga om någon bryter mot rekommendationer medan andra är fatalistiska och inte vill tillbringa sin kanske sista tid i livet isolerade.

Grand Prior Peter redovisade pandemins utveckling och de analyser och bedömningar som gjorts. Redan efter ett par veckor klingade sjukdomsökningen av. Tidigt kunde konstateras att de åtgärder som vidtagits hade god effekt. Inledningsvis var läget mer osäkert inte minst för att Covid-19 inte uppträder på samma sätt som tidigare virus. I april vårdades över 560 personer på intensivvården maa Covid-19. Förra veckan var siffran 34. Någon andra våg bedöms inte komma inträffa men väl några lokala eller regionala klusterutbrott. Sjukvården är nu väl uppfylld med skyddsmateriel och har skaffat sig både kunskap och rutiner. Vi är nu mycket bättre rustade att möta och hantera pandemin. Nuvarande nivå på pandemin bedöms komma kvarstå hela året ut. Det är fortsatt viktigt att vi följer de av myndigheterna givna rekommendationerna.​

Deltagare i Riddarmötet 1 small Deltagare i Riddarmötet 2 small Deltagare i Riddarmötet 3 small
 Deltagare  Deltagare  Deltagare
Föredragshållarna kaplan Ulf Lindgren och GP Peter Öberg small Kaplan Ulf Lindgren berättar small Intendent Staffan strömbäck och kansler Nils Anders Ekberg small2
Kaplan Ulf Lindgren & GP SE Peter Öberg  Kaplan Ulf Lindgren  Intendent Staffan Strömbäck &
kansler Nils-Anders Ekberg
  Måltid vid Riddarmötet small  
  Måltid vid Riddarmöte  

Nästa Riddarmöte i Stockholm genomförs den 13 oktober och då kommer generalmajoren och Riddaren Stefan Sandborg tala om Hemvärnet och Försvarsmaktens utveckling. Nästa Riddarlunch på Militärsällskapet genomförs den 4 september. Se kalendern på vår hemsida för mer information.

Avslutningsvis påminner vi om att Riddare nummer 0001 Gert Grotte lämnat jordelivet den 15 augusti. Grand Prior General har skrivit en text om det som alla bör ta del av. Det pågår också en insamling till hans minne och alla Riddare uppmannas ge ett bidrag humanära fonden. Märk din gåva ”Gert Grotte”.

Tempelherreordens Humanitära fond: PlusGiro 646 37 66-3
Priorat Sveriges Humanitära konto: SWISH 123 450 0674

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

ORDRE MONDIAL, OSMTH PARIS

 

HOMMAGE
au Chevalier Grand'Croix / Magnus Crux
ancien Grand Prieur General de Scandinavie Légat Magistral

Gert Grotte

Gert Grotte png1927 † 2020

Ladda ner: Stormästarens minnesord till Riddaren Gert Grotte

Bästa Riddare,
Gert Grotte png

Lördagen den 15 augusti mottog vi sorgebudet att Heders Grand Prior Generalen och Äresriddaren av Konvent Danmark, Storkorsriddaren, Kapten Gert Grotte med riddarnumret 0001 S har avlidit.

Gert Grotte var född den 6 december 1927 och bosatt i Halmstad.

Han dubbades till Riddare i Tempelherreorden 1977 i Köpenhamn med Överstelöjtnant Carl Christian Schavenius, Kammarherre hos Drottning Margarethe II av Danmark, RThO som fadder.

Gert Grotte var en mycket meriterad riddare. Han befordrades till Kommendör 1980; till Storofficer 1983 samt till Storkors 1985.
Han tilldelades Storprioratets förtjänstplakett i guld 2002. År 2003 blev han av Ordens Stormästare utsedd till Legat Magistral.

Vi alla Riddare i Storpriorat Skandinavien har mycket att tacka Gert Grotte för. Hans betydelse för tillkomsten, etableringen och tillväxten av Tempelherreorden i våra länder är enorm. Det var han, Riddaren med riddarnumret 0001, som var primusmotor då verksamheten land för land startades upp i våra nejder. Utan hans och hans närmaste medhjälpares pionjärinsatser hade inte våra priorat verksamhetsmässigt stått på så stark grund och blivit så starkt integrerade som vi är i dag.
I det följande gör jag en kort tillbakablick på Gerts Grottes väg och gärningar som Tempelherre.

Efter att Gert Grotte, reservofficer, blev tillfrågad av vänner i Danmark, vilka där var Riddare i Tempelherreorden, om han ville dubbas till Riddare och han tackat ja till detta, blev som ovan noterats dubbad till Riddare år 1977.
Gert Grotte tog därefter initiativ till att flera värdiga kamrater inom reservofficersrörelsen blev dubbade till Riddare genom det Danska Prioratet.

I november år 1981 fick dåvarande Kommendören Gert, av Sir Francis A Sherry de Achea, Edinburgh, formell rätt att dubba Riddare. Därmed påbörjades arbetet med att bygga upp Orden i Sverige och Skandinavien.
Gert Grotte fungerade sedan åren 1981 till år 1997 som Prior / Grand Prior för det svenska Prioratet.
Den 19 februari 1986 erhöll Gert Grotte, StKThO, Stormästarens utnämningsbrev till Grand Prior General för de nordiska länderna Danmark, Norge, Sverige och Finland. I det ämbetet verkade han fram till år 2002.

Redan från början var man klar över att Orden inte skulle växa för fort. Ledordet var ”kvalitet före kvantitet”, vilket fortfarande är gällande inom Storprioratet! Utvecklingen på nordisk nivå framskred i behärskad och rätt rask takt. År 1996 etablerades Danmark, Norge och Finland som egna priorat. Därmed var det nuvarande Storprioratet både strukturellt och funktionellt helt operativt. Tillväxten har under åren varit god. I dags dato har vi redan riddarnummermässigt dubbat riddare 0760!
En av dessa är undertecknad. Jag hade äran och nöjet att dubbas till riddare år 1999 av Gert Grotte.

Vi Riddare i Storpriorat Skandinavien minns med stor ödmjukhet och tacksamhet hans aktiva och energiska insats Orden till fromma.
Vi kan rent konkret hedra Gert Grottes minne genom en inbetalning till Tempelherreordens humanitära fond märkt ”Gert Grotte”.

Humanitära fondens kontonummer är:
Priorat Sverige, Svensk-Finland och Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663 BIC: NDEASESS

Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048 IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam

Christer Blomberg, StKthO
Grand Prior General, Storpriorat Skandinavien

Vördade Riddare,

Så börjar då sommaren närma sig sitt slut även om augusti och september förhoppningsvis blir varma och fina. Jag hoppas att ni alla haft en bra sommar och kunnat hämta kraft och njuta naturen eller bara ta det lugnt i hängmattan. Själv har jag haft en ovanligt lång ledighet som varit avkopplande och lagom fylld av sol och bad. Många talar om att trotts covid-19, eller kanske i tack vare, så har sommaren varit mer avkopplande än på länge. Mindre stressig och minder flackanden mellan alla måsten. De flesta har också stannat i Sverige och återupplevt fjällen, havet eller den fantastiska svenska naturen.

Läget i Sverige, Norden och i Europa har blivit något bättre även om vissa lokala utbrott av viruset har förekommit. Några länder har fått stänga ner delar igen medan andra kunnat öppna upp. Alldeles nyligen beslutade den svenska regeringen att öppna upp för resande från Norge och Danmark med flera länder och i dagarna har den finska regeringen beslutat att tillåta samlingar upp till 500 personer. Läget ser bättre ut än före sommaren. Men det är viktigt att vi fortsatt vidtar förebyggande åtgärder för att minimera smittspridning. Det gäller bland annat att stanna hemma om du har symptom eller är sjuk, att vi skyddar riskgrupperna och att vi har god handhygien och håller lite distans till varandra.

Priorat Sverige återstartar nu verksamheten efter sommaren. Fredagsluncherna på Militärsällskapet första fredagen varje månad startar den 4 september. Anmälan direkt på Militärsällskapets hemsida senast klockan 1200 dagen före. Höstens första Riddarmöte sker torsdagen den 20 augusti i Domkyrkoförsamlingens lokaler i Gamla Stan. Ämnet för kvällen är Covid-19 ur ett andligt och värdsligt perspektiv. Anmälan och mer information på vår hemsida. Vi kommer strax också att återkomma med höstens första upprop för våra jubilarer och hoppas på er fortsatta generositet.

Höstens höjdpunkt blir förhoppningsvis Storpriorat Skandinaviens Lagtima Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal i Skara den 26 september. Läget i norden ser bättre ut och vi räknar med att kunna genomföra detta efterlängtade arrangemang. Vi och våra samarbetspartners kommer vidta åtgärder för att minska riskerna. Domkyrkan är mycket stor och ger möjligheter till distansering. Ceremonielet kommer att anpassas för att minska riskerna. Likaså kommer middagen och det Lagtima Riddartinget att genomföras på ett sådant sätt att vi kan känna oss trygga. Anmälan görs på vår hemsida och där finns också mer information. Sista dag för anmälan och betalning är den 4 september. Det ger också möjlighet att ställa in om läget skulle försämras och inbetalda medel kan då återbetalas. Datum för detta är den 7 september. Kallelse till Lagtima Riddartinget med agenda finns också på hemsidan.

Jag hoppas att vi ses snart och att ni deltar i vår verksamhet, inte minst i Skara den 26 september!

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Vårens sista Riddarlunch på Militärsällskapet!

Vördade Riddare,

Äntligen kunde vi åter ses i kretsen av Riddare inom Priorat Sverige efter en lång och svår vår då Militärsällskapet åter slagit upp sina portar. Förvisso med anpassningar och begränsningar för att minimera risken för smitta. Extra stort avstånd mellan gästerna, bordsservering vid måltiden och till kaffet. Dessutom gott om hygien- och desinfektionsmöjligheter. Därmed har vi återupptagit vår tradition att genomföra Riddarlunch första helgfria fredagen varje månad på Militärsällskapet. Fredagsluncherna omfattar ett traditionellt sillbord med lax, ägg, ost, bröd och sallad. Därefter en välsmakande och riklig lunch, denna gång köttfärsbiffar. Här kan man välja dryck efter tycke och smak till exempel bordsvatten, lingondricka, öl, vin och för den djärve en snaps eller två. För er kännedom kan jag nämna att det fanns ett flertal djärva Riddare denna gång.

Dagens lunch skulle också ha varit uppvaktningslunchen för första och andra kvartalets jubilarer men på grund av läget och deras ålder så kunde ingen av dem delta. Helt rätt och riktigt. Vi kommer dock att åter bjuda in våra jubilarer till hösten för att under parollen ”bättre sent än aldrig” ändå uppvakta dem. Humanitära fonden och Priorat Sverige har redan nu sänd jubilarerna hyllningsadresser och redovisat vilka medel som insamlats i deras namn. I sammanhanget vill jag tacka er Riddare för den generositet ni visat under dessa svåra tider och för våra jubilarer. Våra insamlingsresultat är över förväntan och är på god väg mot vårt mål – att fördubbla våra insamlade medel. Mer om det i kommande nummer av Tempelherren.

Utöver undertecknad deltog Storkorsriddarna Owe Wagermark och Göran Lagerholm, Storofficerarna Mona Lindberg och Caesar von Walzel. Dessutom deltog naturligtvis Margareta Wagermark. Sällan har ett så meriterat, vackert och trevligt sällskap av Riddare samlats. Men det finns plats för fler till denna trevliga sammankomst. Under kaffet kunde jag informera om kommande verksamhet. Vi återstartar nu Prioratets verksamhet genom Riddarmöte den 20 augusti (Bernhard de Clairvaux dödsdag) genom föredrag av vår Kaplan Ulf Lindgren och mig själv om Covid-19 ur ett andligt och värdsligt perspektiv. Höstens första riddarlunch genomförs den 4 september på Militärsällskapet och höstens stora begivenhet, Storprioratets Lagtima Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal, genomförs av Priorat Sverige i Skara den 26 september. Nu för första gången i Skara Domkyrka med gångavstånd från hotellet. Inbjudan kommer i början av augusti och anmälan senast i början av september. Mer information finner du på vår hemsida i Kalendern inklusive ett föredrag av Riddaren och Rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg samt ett guidat besök på armémuseet med visning av trofésamlingarna och föredrag om stormaktstiden.

Göran Lagerholm 200605 small
Göran Lagerholm
200605 small Mona Lindberg och Caeasar von Walzel 200605 small
Margareta, Owe Wagermark och Mona Lindberg Mona Lindberg och Caeasar von Walzel
Lunchen den 5 juni 200605 small PrSwe logotype
Riddarlunch  

Jag ber att få tillönska er alla en varm och vilsam sommar. Ta hand om varandra, fortsätt ert goda arbete och hjälp till att begränsa smittspridningen för allas vårt bästa!

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotograf: Peter Öberg

4 søndag efter påske og trompet, salme nr. 235 "Verdens igenfødelse" af Grundtvig, melodi "Piae Cantiones 1582" søndag d. 10. maj 2020.
Fra Lynge Kirke.
Af Storkapellan, Orlogs- og Sognepræst Martin Corfix.
Trompet: Martin Corfix.
Produktion: Amalie Corfix.

Søndagsord 4 søndag efter påske, og trompet, fra vores Storkapellan.
------------------------------------
Mange Ridderhilsner
Bo Baasch Vannaskoski, StOffThO
Grand Prior, Priorat Danmark

Sommarhälsning från Storpriorat Skandinavien

Storpriorat Skandinavien erbjuder samtliga Riddare att framföra en skriftlig sommarhälsning i kommande nummer av Tempelherren för den facila summan av 20 EUR eller 200 SEK/NOK/DKK som oavkortat går till Humanitära Fonden.

Genom att senast den 30 maj sätta in dessa medel på Humanitära Fonden konto publiceras ditt namn i Tempelherren under rubriken Sommarhälsning. Märk din insättning med Namn och Sommar.

Priorat Sverige, Svensk Finland och Danmark:       
PlusGiro 646 37 66-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663
BIC: NDEASESS
  Priorat Norge:
DNB Bank ASA: 1203.84.59048
IBAN: NO71 1203 8459 048
BIC: DNBANOKK

 

Christer Blomberg   Bengt Wahlroos 
Grand Prior General   Ordförande Humanitära Fonden
     
Bo Baasch Vannaskoski                     Birger Olsen
Grand Prior Danmark    Grand Prior Norge 
     
Erik Erroll   Peter Öberg
Grand Prior Svensk-Finland    Grand Prior Sverige
     
Krister Blomqvist    
Storhärold    


Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam

Grand Prior Sveriges vårbrev 2020!

Vördade Riddare,

 

Så här två månader in i Coronakrisens tidevarv ser vi följderna av ett sårbart samhälle. Brister i beredskap och förberedelser för svåra tider parat med en komplex och global ekonomi och en värld där vi alla hänger ihop och är beroende av varandra visar sig nu från sin svagaste sida. Vi och vårt samhälle och vår gemenskap utsätts för utmaningar och påfrestningar. Många har drabbats av personliga tragedier och svårigheter. Samtidigt kan vi också konstatera att vi är starka tillsammans och att många visar prov på stort mod och omtanke om andra. Stordåd utförs i sjukvården och på många håll. Vi har åter fått klart för oss betydelsen av gemenskap, solidaritet och vikten av att vara goda medmänniskor. På många sätt lever vi i en omdanande tid. Låt oss hoppas att vi går stärkta ur denna svåra kris.

I vår orden har vi också anpassat oss och vidtagit åtgärder. Som jag informerat om tidigare ställde vi in verksamheten i Skara och Varnhem den 25 april. Vi har också gjort paus på riddarluncher och riddarmöten. Så snart läget förbättras och ansvariga myndigheter anpassar sina rekommendationer kommer vi att återstarta vår verksamhet. Även om vi sannolikt inte kommer att hinna genomföra några riddarmöten i vår kanske vi kan återstarta riddarluncherna och förhoppningsvis kan Kommanderi S:t Peter genomföra sitt Lagtima Riddarting innan sommaren. Priorat Svensk-Finland har ställt in sin verksamhet den 16 maj och det internationella mötet i Oslo den 5 september är också inställt. Men med stort hopp om en bättre framtid har vi gemensamt beslutat att genomföra Storprioratets Lagtima Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal i Skara den 26 september. Vi hoppas och tror att krisen då ska ha ebbat ut och vi åter ska kunna träffas. Jag hoppas att så många som möjligt då kan delta i detta första tillfälle att åter ses efter svåra tider men också välkomna nya Riddare i vår gemenskap.

Sedan mars månad har jag varit chef för Högkvarterets strategiska genomförandegrupp för hantering av Corona. Dagliga lägesföredragningar, bedömningar över sjukdomsutveckling och påverkan på Försvarsmakten, Totalförsvaret och andra samhällssektorer och Försvarsmaktens stöd har präglat min vardag. Jag vet nu mer om Corona än vad jag skulle vilja veta! Jag kan konstatera att många myndigheter väl håller måttet även om de är under stark press. Detta gäller inte minst sjukvården som gör ett enastående arbete. Men vi får inte glömma bort andra grupper som lokalvårdare, förare i kollektivtrafiken och de som tar hand om våra barn och gamla. De är på många sätt dolda hjältar för att minska smittspridning, möjliggöra vardagen och ta hand om de som mest behöver det.

Ni Riddare kan också vara stolta över att vara en del av det svenska försvaret, nu eller tidigare. Försvarsmakten stödjer samhället på ett enastående sätt. Delar av två fältsjukhus är upprättade i Stockholm och Göteborg. Över 50 000 skyddsmasker, 40 000 C-vätskeskydd och 200 ventilatorer (respiratorer) med övervakningsutrusning är överlämnade till sjukvården från våra förråd. 12 ambulanser med förare och 3 helikoptrar med besättningar stödjer dygnet runt sjukvården. Hemvärnet bistår med tält, transporter och hjälper till att administrera tusentals tester. Ett hundratal sjukvårdare har utbildats till ventilatorvakter för att kunna avlasta sjukvården. Närmare 150 officerare och soldater tjänstgör, stödjer eller står i beredskap vid andra myndigheter för ledning, transporter, bedömningar och expertis. Allt stöd är planlagt att vara minst intill mitten av juni, kanske längre. Samtidigt fortsätter Försvarsmakten att öva och vara beredd att försvara Sverige om det skulle behövas. De internationella insatserna i Afrika och på andra håll fortsätter också. En insats vi kan vara stolta över.

Du hittar mer information på Försvarsmaktens hemsida, klicka här!

Många frågar sig om Sverige valt rätt strategi och många ifrågasätter myndigheternas experter. Många gör egna bedömningar och känner stor oro för sig själva, sin familj och vårt samhälle. Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora osäkerheter och att ett nytt virus inte beter sig på samma sätt som tidigare gjort. Den statistik och de åtgärder vi nu ser globalt är mycket svår att jämföra. Demografi, hälsoläge, sjukvårdsystem, miljöförstöringar och åtgärder skiljer sig åt och kanske måste göra det. För de allra flesta utgör inte viruset något allvarligt hot mot liv och hälsa. Men för våra äldre, de med nedsatt immunförsvar och andra sjukdomar och svagt hälsoläge utgör viruset ett allvarligt hot. Därför måste också de som inte finns i riskgrupperna anpassa sig. Jag har personligen ett fortsatt starkt förtroende för hur behöriga myndigheter hanterar frågan. Tillämplig information finns på myndigheternas hemsidor men de mer allmänna råden är fortsatt:

  • Riskgrupper ska undvika att träffa andra så lång som möjligt.
  • Alla ska undvika miljöer där större grupper av människor samlas och umgås tätt.
  • Upprätthåll god handhygien och undvik kontakt med ytor där smitta kan finnas.
  • Vid symptom såsom feber, influensa, förkylning eller liknande isolera dig.
  • Vidta åtgärder för att hålla stridsvärdet högt (sömn, kost, vila, motion och solljus).

Jag vill i detta samanhang särskilt slå ett slag för vår ordens humanitära verksamhet. När vi nu inte kan samlas i gemenskap och ta upp kollekt vill jag uppmana alla Riddare, efter egen förmåga, att bidra till vår humanitära verksamhet genom ett personligt bidrag. Alla bidrag, stora som små, är viktiga och gör skillnad. Även om vårt läge är besvärligt är det många andra som har det värre. Vårt humanitära arbete är nu viktigare än någonsin. Men även ett telefonsamtal eller en kontakt med någon är ett viktigt stöd. Kanske ska du ta kontakt med dina faddrar eller dina postulanter. Nu är det extra viktigt att hålla kontakt och erbjuda stöd om så bara med ett samtal. Ditt ekonomiska bidrag kan sättas in på kontona nedan och samtliga insamlade medel går oavkortat till Humanitära Fonden.

Tempelherreordens Humanitära fond: PlusGiro 646 37 66-3
Priorat Sveriges Humanitära konto: SWISH 123 450 0674

Då vi ställde in vår verksamhet den 25 april har vi ett antal postulanter som väntar på att få inträda i vår orden och ett antal välförtjänta riddare som väntar på befordran. Tack till er riddare som tagit på er rollen som faddrar eller föreslagit någon för befordran eller annan utmärkelse. Men vi behöver fler riddare i vår gemenskap, gärna något yngre och också gärna fler kvinnor. Befordring eller andra utmärkelser sker för att manifestera det arbete dessa riddare gör för vår orden eller som förebilder utanför vår verksamhet. Ni riddares aktiva engagemang är här av stor betydelse och era förslag är viktiga. Ditt förslag på ny riddare eller befordran ska vara konventet tillhanda senast den 31 maj och fullständigt CV före midsommar. Alla blanketter finns på vår hemsida. Nästa tillfälle för upptagning och befordran blir den 26 september vid vårt Ordenskapitel i Skara.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka er för det goda ni gör. Låt oss vara förebilder i en orolig och turbulent värld. Fortsätt vissa omtanke och omdöme. Hjälp och stöd de som behöver. Låt oss tillsammans vara en god och stark kraft i vårt samhälle, för våra nära och kära och för vår orden.

Jag tillönskar er också en glad valborg och hoppas att ni kan fira den med nära och kära.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!

StorprioratSkandinavienwebDear Sisters and Brothers Knight Templars,

I hope You and your families are well.

Our Grand Master wrote us in his recent letter about the difficult and hard times we all now are experiencing. No country has been spared from the consequences of this pandemic. Many families have faced tragedies and suffered greatly.
This cruel “invisible enemy” has taken all us by surprise and reminded us about one fact. The fact that we humans are just one small and vulnerable part of mother nature.

Our daily life has dramatically changed since the middle of March. The normal services in our society is down to a minimum level. Most countries have for protection instructed their citizens to keep their distance to each other and ultimately to stay at home. We cannot see or meet all of our family members, our fellow Knights and our friends the way we are used to. I think this is the hardest part to accept. But as one
wise person recently said: “it is better to keep a six foot distance than to be six foot under”.
The good thing is that this will surely one day be over. We must just be patient and live this through day by day.

The Scandinavian Grand Priory has adjusted to the new circumstances. Most of our Priories had their “RIDDARTING” just before the restrictions set in. We decided in March to postpone our Investiture in Skara,Varnhem, in Sweden. Our Grand Master decided to cancel the International gathering scheduled for September in Sundvolden in Norway.
Soon we will start to analyze our possibilities to arrange common activities later in the fall. For now, life in our four Priories goes on. You might say, that all our written products, such as the newsletters of the Priories, our magazine Tempelherren and our home page at www.tempelherreorden.com are at the forefront of the activities.
On the home page, published 11th and 12th of April you find among others, two inserts from our Grand Chaplain. He addresses us in Danish, but the solo flute, played by Katrine Corfix is a beautiful interpretation of the times of Easter. Please, go ahead and enjoy!

Our Order is over 900 years old. With this fact as a perspective the exceptional time period we now are facing are after all quite short! Remember that humanity has survived much worse pandemics like the plague in the Middle Ages as well as the Spanish flu just 100 years ago.

Sisters and Brothers! Keep up your faith and good mood! We will win this battle!

Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam!


Christer Blomberg, Magnus Crux
Grand Prior General of Scandinavia

© Tempelherreorden 2020