Menu

Pr. Sveriges Lagtima Riddardag 2020-03-14

Den 14 mars genomförde Priorat Sverige stadgeenligt Lagtima Riddarting, denna gång på Militärsällskapet i Stockholm. Även om Corona-virusets framfart har inneburit att många samankomster ställts in var beslutet att genomföra prioratets Riddarting ganska självklart. Före tinget informerades samtliga anmälda om de riktlinjer som många myndigheter tillämpar och som också kommunicerats i andra samanhang. Fem anmälda riddare valde att inte delta, helt riktiga och rimliga beslut, givet deras egen eller nära anhörigs allmänna hälsotillstånd eller höga ålder eller arbete. Bra så!

Men närmare tjugo Riddare slöt upp och fick ta del av Storkorsriddaren Carl Vilhelm Angert´s mycket intressanta föredrag om Priorat Sveriges och Storprioratets första halvsekel. Han berörde bland annat våra kopplingar till en av de först dubbade Riddarna i Sverige, kapten Joachim Tiedemann (1918-1996). Tiedemann var stridspilot under andra världskriget i tyska Luftwaffe och genomförde drygt 200 stridsuppdrag och internerades i nästan fem år i Sibirien efter kriget. Han dubbades till Grand Prior i Sverige 1965, därav att vi i år uppmärksammar att prioratet fyller 55 år. Prioratet hade inledningsvis mycket få riddare och det var inte förrän 15 år senare utvecklingen tar riktig fart. Ett annat intressant årtal är 1977 när Gert Grotte dubbades till Riddare i Danmark med riddarnummer 0001S. Den första tiden lämnades mycket stöd från Danmark och utnämningsbreven kom från Skottland på engelska. Grotte förordnas därefter 1981 rätten att dubba riddare vilket stadfästs 1986 då han utnämndes till Grand Prior General för Skandinavien.

Efter att delvis ha varit organiserade som kommanderier inrättas 1996 de fyra Prioraten; Danmark, Svensk-Finland, Sverige och Norge inom Storpriorat Skandinavien och det är då vår moderna historia och struktur finner sin start. Intressant är att före den tiden har det funnits många olika vägar för utnämningar och styrning i vår orden. Kanske är det en av orsakerna till de splittringar som förekommit då. Förhoppningsvis har vi nu med vårt ordenskansli i Paris en bättre ordning och struktur och kan därmed förebygga ytterligare sådana. Om du vill ta del av Carl Vilhelms bildspel hittar du det på vår hemsida under Priorat Sverige / Riddarsidor Sverige (längst ner på sidan). Noterbart är att Carl Vilhelm bär riddarnummer 0006S och alltså är en av de första, äldsta och mest meriterade riddarna i Priorat Sverige och Storprioratet. Ett stort tack till Carl Vilhelm för hans föredrag och för all den välordnade dokumentationen som du har samanställt och fortsätter att vårda.

Efter föredraget utspisades en fantastiskt god riddarmåltid tillagad från grunden på Militärsällskapet. En riktig pytt i panna med ägg och alla tillbehör, inklusive öl och snaps för de hugade. Kaffe och kaka följde på det och småprat i de fantastiska lokalerna som utvecklas dag för dag. Ett särskilt tack till Militärsällskapet som hade öppet för oss denna lördag och till Intendenterna för arrangemanget.

Priorat Sveriges Lagtima Riddarting inleddes denna gång inte med korum som brukligt då ingen av våra kaplaner kunde delta. Däremot påtalades vikten av att göra gott och vara förebilder i vår tid. Kollekt upptogs som denna gång oavkortat går till Priorat Sveriges egna insamlingsverksamhet. Vi har beslutat att insamlade medel under årets första riddarmöten ska gå till brigadgeneralen Stefan Anderssons skolprojekt i Mali. Han hade som ni vet ett föredrag om det tidigare i år och som finns återrapporterat på vår hemsida. Totalt har 6 500 kronor insamlats för ändamålet. Vi kommer överlämna gåvan med ett brev från Priorat Sverige i dagarna. Stort tack till alla som bidragit.

Därefter följde stadgeenliga punkter som kunde avhandlas i rask takt. Verksamhetsberättelsen återgavs med ett särskilt fokus på det strategi- och förnyelsearbete som genomförts under 2019. Det har bland annat lett till ökad aktivitet under slutet av 2019 och inledningen av 2020 med fler Riddarmöten, Riddarluncher och planering för två Ordenskapitel och Ridarbaler per år, ny insamlingsledare, med ambitionen att fördubbla insamlingsresultatet, samt bättre och mer kommunikationen med riddarna. Allt med förhoppningen att fler riddare ska delta i vår gemenskap och finna den attraktiv och berikande. Årsredovisningen föredrogs av Skattmästaren Fredrik Lundström. Våra finanser är i god ordning även om vi för andra året i rad går med ett mindre underskott. Detta beror bland annat på att vi minskat antalet betalande riddare något och vi har haft högre utgifter med anledning av inrättandet av Kommanderi St. Peter än tidigare år. Av det skälet kunde heller inte den av Lagtima Riddardagen 2019 beslutade avsättningen till Humanitära Fonden göras från riddaravgifterna. Däremot har självklart alla särskilt insamlade medel oavkortat överlämnats till Humanitära Fonden.

Riddaravgiften, som är 600 kronor per år, beslutades vara oförändrad. Av detta är Priorat Sveriges del 380 kronor, som används till att finansiera vår nationella verksamhet (Tempelherren, porto, kuvert, internet, inventarier, arkiv, ordenskapitel, riddarting m.m.). Storpriorat Skandinaviens del är 220 kronor som används till att finansiera vår gemensamma verksamhet (Humanitära Fondens administration, redaktionellt innehåll till Tempelherren, trycksaker, hemsidan, insignier, plaketter, informationsmaterial, interna utskick, matrikeln m.m.) samt internationell verksamhet och gemensamma avgifter till vår ordens internationella kansli i Paris. För 2019 är resultatet i det här avseendet mycket bra, ja bättre än på många år då bara en riddare inte har betalat för 2019. Skattmästaren kommer att ta särskild kontakt för att hjälpa till så att alla kan betala sin avgift.

För 2020 har inte alla riddare ännu betalt sin Riddaravgift. Jag vill be just er göra det skyndsamt så att vi kan planera och genomföra vår verksamhet fullt ut. De av er som ligger efter märk er inbetalning med ert namn samt 2020. Betala in Riddaravgiften om 600 kronor till Tempelherreorden Priorat Sveriges Plusgiro 405 69 48-5 alternativt till vårt konto på SWISH till 123 124 3971.

Börje Johansson och Nils Anders Ekberg web Lagtima Riddarting web Carl Vilhelm Angert håller föredrag web
Börje Johansson och Nils-Anders Ekberg Lagtima Riddarting Carl Vilhelm Angert håller föredrag
Ceasar von Waltzel och Carl Vilhelm Angert web Lagtima Riddarting Fredrik Rikard Jonas David Torsten Margareta och Carl Vilhelm web Lunch under kungarna web
Ceasar von Waltzer och Carl Vilhelm Angert Lagtima Riddarting Lunch
Owe Pär Margareta och Jonas web Pytt i panna mm web Lunchkaffe i soffan Staffan Jörgen Fredrik Mats Pär och Göran web
Mats, Jonas, Owe och Margareta Lunch på Militärsällskapet Staffan, Jörgen, Fredrik, Mats, Pär och Göran

Efter diskussion och frågor fastställdes verksamhetsberättelsen, resultat och balansräkning och Riddartinget beviljade också konventet ansvarsfrihet. Därpå följde val av funktionärer till konvent, valberedning, revisorsfunktionen och nominering till Storprioratets funktioner. Valberedningens ordförande Torsten Bernström föredrog förslagen som vann riddartingets starka gillande. Särskilt noterbart är att vi nu fått en ny Kansler i form av vår tidigare Sekreterare Nils-Anders Ekberg då Freddy Jönsson Hanberg nu måste fokusera fullt ut på sina viktiga civila uppgifter i återuppbyggandet av Sveriges Totalförsvar. Stort tack till dig Freddy för din tid som Kansler de senaste två åren. Noterbart är också att vi nu för första gången på många år fått fyra Sekreterare varav tre är nyval. Stort tack för att ni ”frivilligt” tillsammans tagit på er detta viktiga ansvar. Genom att vi har fyra sekreterare kan också arbetsbelastningen bli rimlig och vi kan få en bättre koninuitet i administrationen.

Stort tack till de Riddare som nu lämnar era ämbeten efter ett mycket väl utfört arbete. Tack också till nyvalda och omvalda Riddare för ert engagemang och kommande insatser. Ni är avgörande för vår verksamhet framöver. Utan er blir det intet!

Sedan hänsyn tagits till nydubbade, avlidna och utträdda riddare var antalet aktiva riddare i Priorat Sverige vid utgången av 2019 totalt 270 stycken. Ett mycket bra resultat det också. Tre Riddare har, vad vi känner till, avlidit under året. Dessa var;

Riddare 0082, Överste Sten Norrmo, RThO, 1930-01-27—2019-03-24
Riddare 0152, Överste 1 Thor-Lennart Loo, RThO 1940-05-13—2019-06-05
Riddare 0019, Major Bert Hammarström, KThO 1929-09-06—2019-07-16

Parentation har eller kommer att genomföras för dessa vid Ordenskapitel. I sammanhanget kan jag nämna att vi gärna ser att alla riddare i sitt Vita Arkiv eller i sin dokumentation till efterlevande ger anvisningar till sina anhöriga att orientera Tempelherreorden vid ert frånfälle. Det kanske kan verka lite stötande att ta upp detta i dessa tider men vi vill, där så är möjligt, delta i Riddarnas begravning eller lämna en sista hälsning samt genomföra parentation vid våra Ordenskapitel. Vi vill också förenkla för era efterlevande att återlämna mantel och kors. Vi gör detta av omsorg och omtanke över Riddarna och deras anhöriga. Vi lämnar ingen efter oss, vi glömmer ingen och ni är för alltid en del i vår gemenskap. Tack för att ni tänker på oss även i det här samanhanget.

Vi har ett antal nya postulanter som väntar på att få inträda i vår orden. Tack till er riddare som föreslagit dessa nya riddare och tagit på er rollen som faddrar. Vi behöver fler riddare i vår gemenskap, gärna något yngre och också gärna fler kvinnor. Ert aktiva engagemang är här av stor betydelse. Efter befordringsberedning och beslut kommer också ett antal riddare att befordras. Befordring sker för att manifestera det arbete dessa riddare gör för vår orden eller som förebilder utanför vår verksamhet. Era förslag är också här viktiga. Nästa tillfälle för upptagning och befordran blir den 26 september vid vårt Ordenskapitel i Priorat Sverige om allt går som det ska. Notera att förslag måste komma i god tid före sommaren. Exakt tid framgår av vår verksamhetsöversikt på hemsidan och där finns också de handlingar som behövs för förslag till riddare och befordran.

Priorat Sveriges 270 riddare fördelas på följande grader vid 2019 års slut:

PrSwe logotype

Grad   Antal  Kvinnor % Män
Storkorsriddare 14 0 0 14 100
Storofficer 20 1 5 19 95
Kommendör 34 21 6 32 94
Officer 18 0 0 18 100
Riddare 184 7 4 177 96
Summa 270 10 4 260 96

Vårt samhälle och vår gemenskap utsätts nu för stora påfrestningar. För de allra flesta utgör inte Corona-viruset något allvarligt hot mot liv och hälsa. Men för våra äldre och de med nedsatt immunförsvar utgör viruset ett allvarligt hot. Därför måste också vi som inte finns i riskgrupperna anpassa oss och bidra. Jag har beslutat att så mycket som möjligt av Priorat Sveriges planerade verksamhet i ligger kvar. Militärsällskapet har tills vidare stängt så Riddarluncherna kan inte genomföras, åtminstone inte den som var planerat till den 7 april. Men vi har ambitionen att genomföra Riddarlunchen den 8 maj och vårt Riddarmöte den 14 maj enligt plan. Håll utkik på vår hemsida och de särskilda kallelser som kommer. Men det är naturligtvis upp till er riddare att använda ert goda omdöme och själva avgöra om ni kan och vill delta i detta.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka er alla för det goda ni gör. Låt oss vara förebilder i en orolig och turbulent värld. Fortsätt vissa omtanke och omdöme. Hjälp och stöd de som behöver. Stöd ditt lokala näringsliv så att det kan överleva och finnas där för oss även fortsättningsvis. Bidra till en saklig och korrekt debatt och informationsspridning. Låt oss tillsammans vara en god och stark kraft i vårt samhälle, för våra nära och kära och för vår orden.

Tack för att Ni är Riddare i Tempelherrorden och Priorat Sverige!

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!

Fotograf, Peter Öberg

© Tempelherreorden 2021