Menu
Jacques de Molays minneshögtid i Paris 18 – 20 mars 2022

Jacques de Molays minneshögtid samlade ett drygt 20-tal priorat och uppskattningsvis 250 personer till Paris 18 – 20 mars. Vädret var soligt och våren gjorde sig påmind genom gröna gräsmattor, blomstrande lökväxter och fruktträd i knopp. Helgens program följde traditionellt mönster: På lördagen, en båttur till Île de la Cité för att hedra Jacques de Molay och på eftermiddagen det franska Storprioratets ordenskapitel med efterföljande festmiddag. På söndagen möttes den internationella verkställande kommitteen för OSMTH föreningen. I detta möte deltog också samtliga närvarande grand priorer. På mötet avhandlade ärenden av gemensamt intresse. Mötets huvudsyfte var att informera. Beslut fattas på ordens internationella möte i början av september, i år i Belgien.
Storprioratet Frankrikes ordenskapitel i Abbey de Pentemont.

Kyrkan Abbey de Pentemont är belägen vid rue de Grenelle i Paris centrum. Kyrkan byggdes på 1200-talet och har en intressant historia. På 1670-talet flyttades ett av cistercienserordens kloster från Beauvais i norra Frankrike till Paris och kvarteret kring kyrkan. I samband med franska revolutionen togs klosterbyggnaderna i bruk som förläggning för nationalgardet. Under Napoleon tiden tillhörde klosterbyggnaderna det franska kejserliga gardet. Senare kom byggnaderna att användas av försvarsministeriet. Vid medlet av 1800-talet iståndsattes kapellet till en protestantisk helgedom. I dag är Pantemon både Storpriorat Frankrikes och hela Ordens kyrka. Invid kyrkan har Orden ett antal mötesrum och ett administrativt kontor. De franska riddarna hade valt en anrik och vacker kyrka för sitt ordenskapitel. Kanske den mest iögonfallande detaljen i kyrkan var den massiva orgel som fyllde hela kortväggen ovanför altaret.
Ordenskapitlet inleddes med grand priorernas intåg. Vi ledsagades en i sänder av ordensvakter fram till stormästaren. Nationsflaggan vajade, organisten spelade upp nationalhymnen och stormästaren tog emot med en ridderlig omfamning.

Ordens storkaplan, Gino Di Ciocco inledde med en katolsk mässa som avslutades med nattvard. Efter mässan följde det egentliga ordenskapitlet där tio postulanter, sju franska och tre portugisiska, dubbades till riddare. Ceremonin var lång och innehållsrik. Där ingick kända element ss tändning av nio ljus till hågkomst av de första riddarna. Också en sporre visades upp, men den visade sig ha en litet annan symboliks betydelse än här hemma.

Den franska ceremonin är litet annorlunda uppbyggd jämfört med vår. Den största synliga skillnaden ligger i själva dubbningen. I Frankrike dubbades postulanterna först till riddare, sedan till tempelriddare. Ceremonimästaren och vapenmästaren är de främsta agerande. Postulanterna assisteras av sina faddrar. Dubbningen går i två steg. Den blivande riddaren genomgår en symbolisk rening med vatten, eld och luft och får därefter ta på sig riddarens vita handskar. Därefter följer en symbolisk upprustning av den tilltänkta och det hela avslutas med ett mycket kraftfullt ceremoniavsnitt: Dubbning till riddare. Postulanten får en hurtig knuff i ryggen och faller ner på knä. Vapenmästaren avskiljer ett heligt utrymme för postulanten genom att med draget svärd gå några varv runt postulanten. Därefter dubbar han postulanten såsom vi: med tre lätta slag. Sedan lyfter han svärdet och uppmanar riddaren att vara modig, beslutsam och värdig. Strax därefter för vapenmästaren svärdet mot skyarna och hela församlingen faller in i ett rungande Vive la Chevalier!
I den påföljande mellansekvensen fortsätter upprustningen av riddaren. Riddaren får ett repbälte med åtta knutar. Repbältets åtta knutar kring riddaren anknyter till de nio ursprungliga riddarna. Därefter presenteras de nya riddarna sporrarna som en påminnelse om vikten av att vara uppmärksam i ärenden som berör ordensverksamheten. Mellansekvensen slutar med att en liten urna förs fram. De nya riddarna får en symbolisk nypa jord från det heliga landet i sin hand.
Sedan följer dubbningen till tempelriddare. Vapenmästaren förestavar eden, riddarna ställer sig vid altaret med ansiktet vänt mot öster. Riddarna tillförs ett litet svärd, tempelherrekorset, en ring och slutligen manteln. De faller ned på knä. Grand Prior General för Storpriorat Frankrike för svärdet i en cirkel över riddarens huvud och dubbar med orden: ” jag upphöjer dig till tempelriddare (slag) jag omsluter dig i mitt hägn nu och för eviga tider (slag). Grand Prior General ställer svärdet åt sidan, tar tag i riddarens axlar och säger: ” var en fredens man, var välgörande och modig. Älska din nästa som du älskar dig själv. Gör detta med hela ditt hjärta och således visa att du är ridderskapet värdigt.” Grand Prior Generals andel i ceremonin är lågmäld och personligt riktad till den nya tempelriddaren. Dubbningen avslutas med en ridderlig kyss och omfamning. De nya tempelriddarna äter en symbolisk måltid bestående av salt, bröd och vin innan de leds till sina platser framme i kyrkorummet.

Den tämligen långa ceremonin gick på latin, italienska och franska med bara några korta inslag på engelska. Det här gjorde det onekligen litet svårt att uppfatta alla nyanser. Följaktligen är den här redogörelsen kompletterad med litet arkivstudier.

De nationsfanor som användes i samband med grand priorernas intåg, ställdes efterhand på stå, lutande mot kyrkoväggen vid bänkraderna. Några gånger under ceremonin råkade någon närvarande stöta till flaggorna och ett antal av dem föll med ett brak i golvet. Kyrkogångarna är smala och det var naturligtvis frågan om misstag. Men de små incidenterna förde osökt tankarna ut ur rummet, till en annan del av Europa, där överraskande brak och dunder av en helt annan omfattning blivit en del av människornas vardag.

StPr konvent300
Erik Dam, Erik Erroll, Birger Olsen, Bo Baasch-Vannaskoski
Eigil Jespersen och Peter Öberg

Erik Erroll StKThO
Grand Prior general

Baillivat Sankt Peters Lagtima Riddarting 2022-03-19

Baillivat Sankt Peter genomförde Lagtima Riddarting lördagen den 19:e mars 2022. Dagen inleddes med samling i Sankt Peters klosterkyrka där vice kommendör Bertil Dawidson hälsa Riddare med anhöriga välkomna. 9 ljus tändes till minne av de första 9 franska Riddare som startade vår orden. Efter avlagd Riddared genomfördes parentation, korum med psalmer och musik.

Efter korum i kyrkan genomförde Lagtima Riddarting vid närliggande Sankt Petersgården som leddes av vice kommendör Bertil Dawidson.

Lagtima Riddartingen valde Jan-Inge Svensson till nyval kommendör för Baillivat Sankt Peter för en period av 3 år. Avgående kommendör Göte Andersson tackade för alla åren och ett gott samarbete i konventet. Vice kommendör Bertil Dawidson och nyvalde kommendör Jan-Inge Svensson riktade ett stort och varmt tack för Götes arbete under mer än 10 år med att etablerat kommanderiet och sedemera baillivatets och för en bra utveckling.

Efter måltiden gavs information om pilgrimsleder i södra Sverige av pilgrimsprästen Magnus Malmberg.

Förberdelser Ljuständning Parentation
Förberedelser Ljuständning Parentation
Ämbetsmän LTR podiet LTR Göte tackar
Ämbetsmän LTR och podiet Avgående tackar
LTR avtackning kommendör Överlämning Pilgrimsinformation
Jan-Inge Svensson och
Göte Andersson
 Avtackning  Pilgrimsinformation

Non Nobis domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam
Text och bild av Jonas Stålhandske

Heders Grand Prior General Gert Grotte har avlidit

Bästa Riddare,
Gert Grotte png

Lördagen den 15 augusti mottog vi sorgebudet att Heders Grand Prior Generalen och Äresriddaren av Konvent Danmark, Storkorsriddaren, Kapten Gert Grotte med riddarnumret 0001 S har avlidit.

Gert Grotte var född den 6 december 1927 och bosatt i Halmstad.

Han dubbades till Riddare i Tempelherreorden 1977 i Köpenhamn med Överstelöjtnant Carl Christian Schavenius, Kammarherre hos Drottning Margarethe II av Danmark, RThO som fadder.

Gert Grotte var en mycket meriterad riddare. Han befordrades till Kommendör 1980; till Storofficer 1983 samt till Storkors 1985.
Han tilldelades Storprioratets förtjänstplakett i guld 2002. År 2003 blev han av Ordens Stormästare utsedd till Legat Magistral.

Vi alla Riddare i Storpriorat Skandinavien har mycket att tacka Gert Grotte för. Hans betydelse för tillkomsten, etableringen och tillväxten av Tempelherreorden i våra länder är enorm. Det var han, Riddaren med riddarnumret 0001, som var primusmotor då verksamheten land för land startades upp i våra nejder. Utan hans och hans närmaste medhjälpares pionjärinsatser hade inte våra priorat verksamhetsmässigt stått på så stark grund och blivit så starkt integrerade som vi är i dag.
I det följande gör jag en kort tillbakablick på Gerts Grottes väg och gärningar som Tempelherre.

Efter att Gert Grotte, reservofficer, blev tillfrågad av vänner i Danmark, vilka där var Riddare i Tempelherreorden, om han ville dubbas till Riddare och han tackat ja till detta, blev som ovan noterats dubbad till Riddare år 1977.
Gert Grotte tog därefter initiativ till att flera värdiga kamrater inom reservofficersrörelsen blev dubbade till Riddare genom det Danska Prioratet.

I november år 1981 fick dåvarande Kommendören Gert, av Sir Francis A Sherry de Achea, Edinburgh, formell rätt att dubba Riddare. Därmed påbörjades arbetet med att bygga upp Orden i Sverige och Skandinavien.
Gert Grotte fungerade sedan åren 1981 till år 1997 som Prior / Grand Prior för det svenska Prioratet.
Den 19 februari 1986 erhöll Gert Grotte, StKThO, Stormästarens utnämningsbrev till Grand Prior General för de nordiska länderna Danmark, Norge, Sverige och Finland. I det ämbetet verkade han fram till år 2002.

Redan från början var man klar över att Orden inte skulle växa för fort. Ledordet var ”kvalitet före kvantitet”, vilket fortfarande är gällande inom Storprioratet! Utvecklingen på nordisk nivå framskred i behärskad och rätt rask takt. År 1996 etablerades Danmark, Norge och Finland som egna priorat. Därmed var det nuvarande Storprioratet både strukturellt och funktionellt helt operativt. Tillväxten har under åren varit god. I dags dato har vi redan riddarnummermässigt dubbat riddare 0760!
En av dessa är undertecknad. Jag hade äran och nöjet att dubbas till riddare år 1999 av Gert Grotte.

Vi Riddare i Storpriorat Skandinavien minns med stor ödmjukhet och tacksamhet hans aktiva och energiska insats Orden till fromma.
Vi kan rent konkret hedra Gert Grottes minne genom en inbetalning till Tempelherreordens humanitära fond märkt ”Gert Grotte”.

Humanitära fondens kontonummer är:
Priorat Sverige, Svensk-Finland och Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663 BIC: NDEASESS

Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048 IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam

Christer Blomberg, StKthO
Grand Prior General, Storpriorat Skandinavien

2 søndag efter påske og solofløjte "Stat op, min sjæl, i morgengry!" søndag d. 26. april 2020.
Fra Uggeløse Kirke.

Af Storkapellan, Orlogs- og Sognepræst Martin Corfix.
Fløjtenist: Katrine Corfix.
Produktion: Amalie Corfix.

Stat op, min sjæl, i morgengry!

Mange Ridderhilsner
Bo Baasch Vannaskoski, StOffThO
Grand Prior, Priorat Danmark

Priorat Sveriges upprop för jubilarer andra kvartalet 2020!

Ärade Riddare,
Vi prövas nu i svåra tider. Att göra Gott är därför viktigt. Tempelherreorden bygger på tre pelare; Humanitär hjälpverksamhet, Kristna värderingar och Attraktiva aktiviteter. Dessa hålls samman av Vår Sociala Gemenskap. Genom insamlingar, aktiva handlingar och genom personliga föredömen har vi under lång tid gjort gott för de som haft behov därav. En viktig del är att vi uppvaktar de riddare som fyller jämt. Vi hedrar och gratulerar dessa genom att göra en insamling i deras namn till vår humanitära hjälpverksamhet och dessutom personligen uppvakta dem.

Vi gör därför nu en gemensam insamling för de riddare som uppnått den aktningsvärda åldern av 60, 70, 80 eller 90 år under andra kvartalet 2020. Vi uppmanar alla riddare att, efter egen förmåga, bidra till vår insamling och vårt upprop. Du har nu möjlighet att genom ett personligt bidrag sända dina gratulationer och dessutom hjälpa behövande. Behövande som inte är så lyckligt lottade som vi är. Vi lever i trygghet, social gemenskap och har det gott ställt. Så är det inte för alla. Alla bidrag, stora som små, är viktiga och gör skillnad.

De riddare vi vill uppvakta och göra Dig uppmärksam på är:

Riddare, kansliråd och major Staffan Marelius 80 år den 9:e maj. Staffan dubbades till riddare 1998 med Urban Schwalbe och Peter Rosén som faddrar

Riddare och överstelöjtnant Håkan Adén 60 år den 29:e april. Håkan dubbades till riddare 1999 med Ronny Schultz och Peter Rosén som faddrar.

Riddare, kommunikationschef och kapten Peter Kaméus 60 år den 5:e maj. Peter dubbades till riddare 1995 med Björn Lagersten som fadder.

Riddare och kapten Ingegerd Jönsson 60 år den 23:e juni. Ingegerd dubbades till riddare 1991med Bo-Göte Eriksson som fadder.

Samtliga insamlade medel går denna gång till Humanitära Fonden. Humanitära Fonden kommer till Jubilarerna överlämna en hyllningsadress där givarnas namn redovisas, vilket vi räknar med kan ske vid Riddarlunch fredagen den 5 juni, dit alla riddare naturligtvis är varmt välkomna.

Då vår Humanitära fond ligger alla riddare varmt om hjärtat kan Du vara med och hylla och hedra våra jubilarer genom ett bidrag så att vi tillsammans kan Göra Gott.
Om du vill ge till någon särskild riddare märk då din insättning med dennes namn. Om inte så fördelas din gåva jämt till samtliga. Vid betalningen ange ”Upprop vinter 2020” och Ditt eget namn så Fonden kan notera det i telegrammet.

Insamlingen pågår från den 15 april till den 15 maj.
Tempelherreordens Humanitära fond: PlusGiro 646 37 66-3
Priorat Sveriges Humanitära konto: SWISH 123 450 0674

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

 

Peter Öberg/StOffThO                  Fredric Westerdahl /OffThO
Grand Prior Sverige Insamlingsledare Priorat Sverige

Kære Riddere!

I disse alvorlige tider, har vores Storkapellan fået lavet følgende optagelser til sit hjemsogn "Lynge Uggeløse Sogne" her i Danmark, hvor han er sognepræst, da kirkerne er lukkede og alle gudstjenester aflyst.
Vi håber de kan bringe jer glæde i denne tid.

I optagelsen fra søndag d. 5. april, indledes optagelsen af Martins hustru Katrine, som flere Riddere sikkert husker, spillede så smukt for os ved Ordenskapitlet i Lund d. 26. oktober 2019.

Søndagsord, Midfaste søndag d. 22. marts 2020.
Af Storkapellan, Kapellen og Sognepræst Martin Corfix.

Produktion: Amalie Corfix.

Söndagsord 22:e mars av Storkaplan Martin Corfix

Søndagsord og toner, Palmesøndag søndag d. 5. april 2020.
Af Storkapellan, Kapellen og Sognepræst Martin Corfix.

Fløjtenist: Katrine Corfix.
Produktion: Amalie Corfix.

Söndagsord 5:e april från Storkaplan Martin Corfix

Med ønsket om en glædelig påske til jer alle.

Mange Ridderhilsner
Bo Baasch Vannaskoski, StOffThO
Grand Prior, Priorat Danmark

Riddarmöte den 14 januari om THO syfte, framtid och stadgar

Efter välförtjänt jul- och nyårsledighet samlades 17 riddare i Priorat Sverige till årets första Riddarmöte den 14 januari på Militärsällskapet i Stockholm. Utöver föredrag och diskussioner kunde också de avnjuta en landgång och en öl. Mötet var en del i arbetet med att blicka framåt i vårt strategiarbete för att vitalisera och skapa ett tydligt mål för Priorat Sverige. Tidigare har konventet internt diskuterat vår verksamhet, syfte och hur och med vad vi behöver arbeta.

Vid Riddarmöten låg fokus på vårt ursprung och de internationella stadgarnas påverkan på Storprioratet och Priorat Sverige. GPG/GP Emeritus Owe inledde med att redovisa det arbete som förevarit i vår orden på internationell nivå de senaste 50-70 åren. Han tog också upp vår ordens rötter och ursprung, den första Regulan och de stadgar som fastsällts i slutet av 1800-talet och i början och mitten av 1900-talet. I modern tid hade också ett visst arbete genomförts under 1960-talet och inte minst nu det senaste årtiondet. Sammanfattningsvis kan sägas att vi står på en väldigt stabil grund med starka och tydliga historiska och kristna rötter. Tydligt är också att vår orden idag är en i huvudsak andlig och inre orden som bygger på en tydlig och gemensam värdegrund. Viljan att vara en god människa som gör gott, vara ett föredöme och hjälpa andra, gemenskap och ödmjukhet.

Under diskussionen lyfte många Riddare fram just betydelsen av att vara en god Riddare och vår sociala gemenskap. Likaså vårt kristna arv och våra värderingar som vilar på viljan att vara en förebild, rättfärdig människa och göra gott. I arbetet med de internationella stadgarna, som är från 1960-talet och ska revideras, ansåg många att vi ska gå försiktigt fram så att vi inte suddar ut vårt arv men att vi inte låser upp vår verksamhet i olika beslutsstrukturer utan låter den nationella verksamheten utvecklas efter de lokala förutsättningar som finns. Det viktiga är att hålla fast vid vårt gemensamma arv och syfte. Intressanta aspekter som också diskuterades var skillnaden i synen på oss som kristna beroende på om man kommer ur den katolska eller protestantiska läran. Vi var överens om att båda måste få plats i Tempelherreorden. Likaså finns öppningar för att diskutera vilka som kan bli riddare – bara högre och erfarna officerare eller även yngre förmågor beaktandes vårt arv och syfte.

Avslutningsvis kom diskussionen också in på vikten av att förnya sig och leva i tiden men att också vårda traditioner och arv. Likaså diskuterades hur Storprioratet och dess funktion ska stödja de nationella prioraten. Det senare inte minst i skenet av att både Norge och Sverige inrättat Ballivat och Kommanderier. Nästa steg i arbetet är att diskutera detta vid Storpresidiets (Storprioratet) kommande möte och gemensamt gå fram mot Paris med en uppfattning redan innan de hunnit låsa sej eller komma för långt i arbetet. Priorat Sveriges strategi- och förnyelsearbete kommer också fullföljas under våren, vilket vi återkommer till efterhand.

Ett stort tack till GPG/GP Emeritus Owe Wagermark för ditt föredrag, Intendenten Staffan för arrangemanget och Insamlingsledaren Fredric insamlingen. Tack också till alla deltagare som deltog i diskussionerna och dessutom gav mer än 1 000 kronor till humanitära fonden vid insamlingen. Fantastiskt bra!

POweb OWweb
Grand Prior Peter Öberg GPG Emeritus Owe Wagermark
Riddarnaweb1 Riddarnaweb2
 Riddare före föredraget Riddare under föredraget 

Nästa Riddarmöte i Stockholm genomför torsdagen den 20 februari och då kommer brigadgeneralen Stefan Andersson att berätta om sin tid i Mali där han tjänstgjorde under 16 månader som sektorchef (brigadchef) under en tid med många strider och förluster. Han kommer också att tala om sitt humanitära engagemang för en skola i Mali och insamlingsverksamheten till stöd för den.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotografer är Staffan Strömbäck för fotot på Grand Prior Sverige och Owe Wagermark och fotograf på riddarna är Grand Prior Peter Öberg.

Priorat Sveriges Ordenskapitel och Riddarbal den 23 november 2019

Den 23 november i ett gråkallt och mörkt Stockholm genomförde Priorat Sverige Ordenskapitel och Riddarbal. Ceremonin och efterföljande middag lyste upp höstmörkret på ett enastående sätt med värme, musik och gemenskap. Under eftermiddagen samlades riddare, anhöriga och postulanter för ordenskapitlet.

För första gången i mannaminne hölls ordenskapitel i Tyska kyrkan i gamla stan. Tyska kyrkan har sina anor från S:t Gertruds gille, där den medeltida stadens tyska borgare hade träffats. Därför bär kyrkan alltjämt helgonets namn och ligger dessutom på den plats gillet en gång samlades. Kyrkan har sitt ursprung i 1500-talet men renoverades efter en brand under första hälften av 1600-talet. I dag bär kyrkan tydliga spår av 1800-talets historicism efter ytterligare en renovering efter en brand år 1878.

Under ordenskapitlet fick vi avnjuta fantastisk skönsång av kör som tillsammans med kyrkans organist framförde både psalmer och vacker musik. Med kraft och mod deltog alla i våra traditionella psalmer Vår gud är oss en väldig borg och Med gud och hans vänskap. Men vi kunde också i stillhet och eftertanke avnjuta musik såsom Sarastros Aria ur Trollflöjten, Largot ur operan Xerxes av Händel, samt Non nobis, Domine. Under processionen hördes Alta Trinita Beata som ledsagade alla framåt.

Särskilt glädjande var att vi under ordenskapitlet kunde anta fem nya riddare och också befordra fem riddare. De nya riddarna är kapten Oscar Lassenius från priorat Svensk-Finland och majorerna Roger Holfeldt, Per-Olof Malmsten och Magnus Söderström samt brigadgeneralen Mats Ström, alla från Priorat Sverige. Till officer i Tempelherreorden befordrades majorerna Daniel Isberg och Fredrik Lundström och till kommendör befordrades kapten Bengt Wahlroos (Svensk-Finland), major Hans Allenberg och generalmajor Michael Claesson. Samtliga utom Bengt Wahlroos från Priorat Sverige. Det är med stor glädje och stolthet vi hälsar de nya riddarna välkomna i vår gemenskap och framför våra gratulationer till de nybefordrade. Vi hoppas att ni ska finna er väl tillrätta i vår gemenskap och fortsätta utträtta goda saker för vår orden och som goda förebilder.

Efter ordenskapitlet förflyttade vi oss till Sjöfartshuset på Strömkajen där vi möttes av än mer värme, doft av tåg och tjära samt fantastiskt vackra och charmiga lokaler. Sjöfartshuset uppfördes åren 1667-70 på initiativ av myntmästare Isaac Kock, adlad Cronström. Huset har en välbevarad barockfasad och värdefulla och påkostade sengustavianska inredningar. Låg takhöjd, nednötta stentrappor och mjuka mattor och vackra trägolv förhöjde verkligen middagen och efterföljande samkväm. Middagen som sådan var utomordentligt trevlig och välsmakande med mycket god mat och dryck. Ett nytt inslag under middagen var överraskningen att en manskör ur Stockholms studentsångare framförde en middagskonsert mellan varmrätten och desserten. Ett mycket vackert och uppskattat inslag som nog är här för att stanna.

Särskilt glädjande var att som vanligt så deltog vår Grand Prior General Christer Blomberg i dagen. Likaså deltog vice Grand Prior General och Grand Prior Norge Birger Olsen samt Grand Prior Danmark Bo Baasch Vannaskoski. Dessutom deltog våra Emeritus både på nationell och skandinavisk nivå, Carl Vilhelm Angert, Owe Wagermark och Per Ölund. Tack för ert stöd och ert långa engagemang. Ni är för alltid en del i vår ordens framgång och gemenskap. Denna gång gästades vi också av Ulf Engström med hustru Cecilia. Ulf tillhör den andra svenska grenen av Tempelherreorden där han är sekreterare. Vi ser fram emot fortsatt samarbete och gemenskap till godo för oss alla.

postulanter web Gruppbild web Kaplaner web
Postulanter dubbas Gruppbild Kaplanerna Anders Nyström,
Ulf Lindgren och Mona Lindberg
Befordrade web GP SE web GPG o GP web
Befordrade riddare Daniel Isberg,
Hans Allenberg och Bengt Wahlroos
Grand Prior Sverige Peter Öberg GPG Christer Blomberg och
GP SE Peter Öberg

Tack också till alla er andra som deltog och förgyllde dagen och kvällen inte minst våra långväga riddare från Svensk-Finland, Danmark och Norge. En mängd riddare har också deltagit i förberdelser och genomförandet. Ingen nämnd och ingen glömd men jag vill i alla fall särskilt nämna Ceremonimästaren Daniel Isberg och Intendenten Staffan Strömbäck. Utan er och era medhjälpare hade detta inte varit möjligt och dagen hade inte omfamnats av så mycket värme, gemenskap och framtidstro.

Väl möte i Varnhem och Skara den 25 april 2020 då vi tar vår gemenskap och våra traditioner till nya höjder.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Ordenskapitel Harstad 2019-09-28

Baillivat Hålogaland var arrangør og vertskap for en fantastisk flott ridderhelg. Aldri før har det vært gjennomført et ordenskapittel så langt nord. Jeg vil også her rette en stor takk til Baillivat Hålogaland for det arbeidet de har lagt ned, og skapte en så vellykket ridderhelg.

Ordenskapitlet foregikk i Trondenes kirke, påbegynt bygget på midten av 1100-tallet. Trondenes kirke er en vakker kirke liggende nede ved sjøen litt nord for Harstad sentrum.
Ordenskapitlet ble ledet av vise Grand Prior General og vise Grand Prior Norge

NYdubbade 2019

9 postulanter ble slått til riddere. Disse var; Løytnant Halldor Michaelsen, Fenrik Jim Harry Løvås, Kapteinløytnant Øivind Gundersen, Major Anders Kildal, Kaptein Terje Schjødt-Osmo, Kaptinløytnat Sofie Hildebrandt Nilsen, Major Sven-Kristian Løtveit, Løytnant Torstein Sem og Stabssersjant Frode Øynes.
En fransk ridder ble opptatt i Priorat Norge; Commandant (Major) Emmanuel Soetaert.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Priorat Norge og Storpriorat Skandinavia.

Befordran och nydubbade 2019

9 riddere be befordret til Offiserer. Disse var; Morten Slungaard, Arnfinn Vik, Asgeir Nikolaisen, Svein Arne Risvold, Knut Orvar Laugsand, Gunnar Olaf Gundersen, Knut Sivertsen, Jan Alve og Carolina Lindström.
Tre riddere og offiserer ble befordret til Kommandører. Disse var Dan Erlend Pedersen – vise Kommandør Hålogaland, Nils Otto Pleym – Ceremonimester Priorat Norge / Kansler Baillivat Hålogaland og Annika Larsen – Kapellan Baillivat Hålogaland / vikariernde kapellan Priorat Norge.
Vi gratulerer alle befordrede, og ønsker lykke til med nye grader og sin befatning.

En annen stor begivenhet var oppgradering av Kommanderi Nidaros til Baillivat.
Vi gratulerer Baillivatet Nidaros, med den flotte utviklingen de har hatt innen Baillivatet.
Riddermiddagen ble gjennomført i svært hyggelig atmosfære, og med utsøkt mat, på Hotell Scandic Harstad.

Ordenskapitel Sankt Peter 2019-10-26

Efter en framställning från Grand Prio General åtog Kommanderi St. Peter i Lund att hjälpa det Danska Prioratet, som är under reorganisation, med att arrangera ett Ordenskapitel med Riddarbal i Lund den 26 oktober 2019.

Vi startade redan den 25 maj 2019 planeringen för detta evenemang i samband med vårt Riddarting.

Planeringen följdes upp den 24 oktober 2019 med ett samordnat Riddarting i Lund med representanter från Danmark, vår nya Grand Prior för Sverige, Peter Öberg. Arbetsplanen fastställdes för genomförandet.

Ordenskapitlet med Riddarbal, med inbjudan till alla Riddare i Sverige, genomfördes med bravur, engagemang och mycket glädje den 26 oktober.

Kommanderi St. Peter stod som värd vid Riddarbalen och samtliga Skandinaviska Priorat var representerade med GPG för Storprioratet och GP för Sverige, Norge och avgående, tjänsteförrättande GP för Danmark, som lånats från Norge.

Planenligt gavs det god tid före Riddarbalen att mingla och bekanta oss med varandra i väntan på en utsökt middag och lyckad dansmusik.

Vid Ordenskapitlet utsågs ny GP för Priorat Danmark, Bo Baasch Vannaskoski. Riddare i Danmark sedan 2003. Vi önskar den nya GP lycka till när han nu tar över rodret för den Danska verksamheten.

St. Peters konvent åtog sig mangrant sina uppgifter i arbetsplanen tillsamman med de som ingått i

arbetsgruppen för uppstart av Kommanderiet samt de som var senast dubbade till Riddare.

2019 10 26 17.22.25

Deltagarna uppskattade såväl Ordenskapitlets genomförande med stil och värdighet med dubbning av tre Postulanter. Patrik Ekstrand SE, David M.A.P. Palmquist D, Christian Corfix Jensen D samt befordran av Jörgen Forsberg till Officer. Jörgen är Intendent i Kommanderi Sankt Peter och Riddare sedan 2012.

Hustru till Kaplanen, Katrine Corfix förstärkte orgelmusiken med professionellt spel på sin flöjt.

Efter uppdraget att ordna Ordenskapitel för Priorat Danmark återgår nu vårt Kommanderi att ta tag i vår egen planering.

Vårt mål är att stimulera de Riddare som vi inte ser så ofta, till ett deltagande i Riddarverksamheten här i Syd.

Riddarhälsning från Kommanderi St. Petri i Lund

Göte Andersson StOffThO
Kommendör

© Tempelherreorden 2022