Menu

Kommanderiet har sin lokalisering og virkeområde i Hønefoss, Ringerike.
8. mars 2020 ble det avholdt stiftelsesmøte ved Kommanderi Tunsberg.

Til stede som stiftere var: Sofie Hildebrandt Nilsen, Runar Gjerald, Jan Arvid Dolve, Britt T B Brestrup, Peter von Tangen-Jordan, Geir Olsen, Tom Erik Nøkleby

Andre tilstedeværende: Birger Olsen
Som møteleder ble valgt: Sofie Hildebrandt Nilsen.
Stiftelsesdokumentet med forslag til vedtekter ble fremlagt. Foreningen ble så besluttet stiftet.
Kontingenten ble fastsatt til kr 700,-
Man gikk deretter over til valg av styre.
Som styrets leder/kommandør ble valgt: Geir Olsen

Som styrets medlemmer ble valgt:
Kommandør Geir Olsen, RThO
Visekommandør Sofie Hildebrandt Nilsen, RThO
Kansler Peter von Tangen - Jordan, RTHO
Sekretær Jørn Buø, KThO
Skattmester Arnfinn Vik, OffThO
Ceremonimester Stein Brønstad, RThO
Intendant Tom Erik Nøkleby, StKThO

Stiftere Kommanderi Tunsberg 200308 web

Vedtekter ble godkjent og er vedlagt dokumentet.
Undertegnet av alle stifterne.
Navn Sofie Hildebrandt Nilsen
Navn Runar Gjerald Navn Jan Arvid Dolve
Navn Britt T B Brestrup
Navn Peter von Tangen-Jordan
Navn Geir Olsen
Navn Tom Erik Nøkleby

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.
Sted, Hønefoss den 8. mars 2020

Geir Olsen, RThO
Kommendör, Kommanderi Tunsberg

© Tempelherreorden 2020