Menu

Tempelherreordens humanitära fond arbetar med insamling av medel och stöd till projekt företrädesvis riktade mot barn med stort behov.

Humanitära fonden har egna stadgar och egen styrelse.

Tempelherreordens humanitära fond har till uppgift att genom riktad verksamhet stödja sociala hjälpinsatser främst i de baltiska staterna.

Vi bidrar inte med de största beloppen, men alla pengar som samlas in går oavkortat till de hjälpbehövande, genom att all administration och kringkostnader belastar av våra egna interna årsavgifter.

Gåvor till humanitära fonden mottages tacksamt. Alla medel går oavkortat till hjälpändamål. All administration av hjälpverksamheten sker på frivillig grund av Ordens riddare.

Du kan hjälpa andra genom Tempelherreorden! Bidrag till Tempelherreordens Humanitära fond skickas till någon av följande konton:

Logo on line


Bankkonto Priorat Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Bankkonto Priorat Svensk-Finland
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Bankkonto Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048
IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Bankkonto Priorat Sverige
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

 
Alternativt konto för Priorat Danmark, Svensk-Finland och Sverige

Nordea Bank: 9960-4264637663
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Humanitära fondens ledning 2021-2022

Humanitära fondens styrelse

Ordförande
Bengt Wahlroos, KThO

Ledamöter
Vice ordförande 
Britt Tove Berg Brestrup, RThO
Skattmästare Håkan Helander, StKThO
Ledamot Bo Baasch Vannaskoski, StKThO
Ledamot Rasmus Lampe Falck, OffThO
Ledamot Mats Wigert, KThO
Ledamot Andreas Fischer, RThO

Humanitära fondens Revisorer

Ordinarie Fredric Westerdahl, OffThO
Ordinarie Bertil Dawidson, KThO
Revisorsuppleant Jonas Kindgren, RThO

© Tempelherreorden 2021