Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Priorat Svensk-Finland

TempelherreordenOSMTHFinlandweb Priorat Svensk-Finland fick sin start genom att ett antal finländska riddare dubbades i Storpriorat Skandinavien under åren 1987-1994.

År 1994 beslutade Storprioratet, under Grand Prior General Gert Grottes ledning att tiden var mogen för grundandet av ett kommanderi i Finland. Kommanderi Svensk-Finland grundades då under ledning av sjökapten Holger Hermansson som utsågs till kommendör för detta. Kommanderiet höll sin första Riddardag den 11:e november 1995. Gamla kyrkan i Helsingfors var platsen för ceremonielet och Riddarmåltiden avnjöts i Frimurarhuset med deltagande av riddare från både Sverige och Norge.

Välkommen till Priorat Svensk-Finland

Priorat Svensk-Finland är en del av Storpriorat Skandinavien som täcker de nordiska länderna och idag har drygt 500 riddare. Efter att ett antal meriterade finländska officerare dubbats till riddare på Karlbergs slott i Stockholm bildades vårt Priorat, först som ett Kommanderi 1994, som  sedan fick status av Priorat år 1996.

Idag består Prioratet av ca 94 riddare, och då vår Orden har en klar militär anknytning, är riddarna med få undantag antingen yrkes- eller reservofficerare.

Den utåt riktade verksamheten består huvudsakligen av humanitärt bistånd, som vi bedriver genom Storprioratets Humanitära fond. Denna fond understöder, liksom under de senaste åren, namngivna barnhem och rehabiliteringscenter samt bidrar med hjälp för gatubarn i de baltiska länderna.

Priorat Svensk-Finland understöder på lokal nivå även våra Finländska krigsveteraner.

Utöver detta har flera riddare deltagit – och deltar för närvarande – i internationellt fredsbevarande arbete.

Tom Asplund  Storofficer
Grand Prior Svensk-Finland