The Knights Templar, The Grand Priory of Scandinavia

The Knights Templar, Grand Priory of Scandinavia

Millenniemålet

Tempelherreorden en av 82 organisationer som deltar i kampanjen

UN logoTempelherreorden är en av 82 organisationer, institut, myndigheter o företag har kopplat sina verksamheter till millenniemålen via gemensamma annonser och seminarier.

Syfte med kampanjen är; att öka kännedomen och kunskapen om millenniemålen och klargöra att Sverige har ett åtagande att bidra till att de nås att skapa handlingsutrymme nationellt och internationellt för att underlätta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen att samarbeta internationellt för målen.

Målen för kampanjen är; att hålla millenniemålen på agendan i svensk politik och debatt under en treårsperiod att öka kännedomen om millenniemålen i olika nyckelgrupper att skapa samarbete och opinion för millenniemålen internationellt.

De åtta (8) milleniemålen:

  1. Utrota extrem fattigdom och hunger
  2. Grundutbildningen ska gälla alla
  3. Förbättra jämställdheten mellan könen och kvinnors ställning
  4. Minska barndödligheten
  5. Förbättra gravida kvinnors hälsa
  6. Bekämpa aids, malaria och andra sjukdomar
  7. Garantera en hållbar miljöutveckling
  8. Skapa ett globalt partnerskap för utveckling

Världens länder enades år 2000 om åtta millenniemål för att halvera fattigdomen till år 2015. I vissa delar av världen går arbetet riktigt bra, medan det står still i andra. Därför måste världens ledare agera mer kraftfullt. Vi arbetar för att påverka dem, och du kan också hjälpa till! Här hittar du mer information om millenniemålen och om arbetet för att uppnå dem.
» Svenska FN-förbundets webbsida om Millenniemålet
» Millenniedeklarationen och Millenniemålen (pdf)

Tempelherreorden uppmärksammar världsmiljödagen som ett led i vår verksamhet att stödja FN:s Millenniemålsarbete.