The Knights Templar, The Grand Priory of Scandinavia

The Knights Templar, Grand Priory of Scandinavia

Stormästare Gérard Edmond Louis Willery

23 januari 1948 – 29 juni 2023

 

Nyligen nåddes vi av sorgebudet att Tempelriddarnas stormästare Gérard Edmond Louis Willery plötsligt och överraskande gått bort den 29 juni 2023.

1998 dubbades Gérard till riddare och sju år senare blev han GPG för Priorat Frankrike med ca 1400 riddare i sina led. Som GP Frankrike kom Gérard i kontakt med ordens stormästare Dom Fernando. Efterhand ledde kontakterna till ömsesidigt förtroende och Dom Fernando gjorde Gérard till sin officiella representant vid många internationella sammankomster. På initiativ av Legat KGCOJ James Mangan från England, en annan av Dom Fernandos förtrogna, ägde det första internationella mötet med Grand Priorer rum i Paris i september 2005. Då var Gérard Frankrikes nyvalde grand prior general. Gérard deltog aktivt i orderkapitel världen över, samlade intryck och förmedlade informationen.

Han lade mycket av sin energi och tid på att förena alla priorat och grand priorer runt om i världen. Under det internationella mötet i Nederländerna i september 2011 fick Gérard, som GP i Frankrike, tillsammans med Owe Wagermark, GPG Skandinavien och Walter Groenewegen, GP Nederländerna, i uppdrag av de samlade grand priorerna att lägga fram förslag om hur "skapa ordning i Orden”. Detta ledde så småningom till att OSMTH Association grundades i Edinburgh, Skottland i september 2013. Efter Dom Fernandos bortgång valdes Gérard Willery i november 2018 till Dom Fernandos efterträdare som ordens 51:e stormästare.

Under stormästare Gérards knappa fem år långa tid som stormästare har Orden tagit många kliv framåt. Orden verkar snart sagt på alla kontinenter, omfattar drygt 10 000 riddare och är stadd i behärskad tillväxt. Orden har fått en fungerande organisation. Stormästarens magistralkapitel (Grand Chapter General) är bemannat med erfarna och kunniga storofficianter. Rollfördelningen mellan Orden och OSMTH Association är klargjord. Riddarna världen har möjlighet att ta del av den pågående översynen av stadgarna. Ekonomiredovisningen är transparent och sker rutinmässigt. Det humanitära arbetet koordineras av en nyligen tillsatt humanitär arbetsgrupp. För ordens tillväxt finns utsedda ambassadörer. Orden har tagit långa kliv framåt under stormästare Gérards ledning. Speciellt då vi noterar att det under Gérards egid sammanföll såväl två svåra pandemiår som oanad turbulens på den politiska kartan, ytterligare två utmaningar som han lotsade Orden igenom.
Parallellt med att stormästare Gérard utvecklade och utvidgade Orden hittade han tid att ta hand om de etablerade prioraten inom orden. Många av våra riddare fick möjlighet att träffa stormästaren då han besökte Storprioratets ordenskapitel och riddarbal i Lovisa 2019, i Köpenhamn 2021, i Skara 2022 och i Oslo 2023. Speciellt minnesvärd blev ordenskapitel i Oslo i år. Under ordenskapitlet nöjde sig stormästaren inte med sin tilldelade tämligen anspråkslösa roll. Han tog ledigt plats och passade på att hälsa nydubbade välkomna och gratulera befordrade med några personligt inriktade ord till envar. Vive la Chevalier klingade i templet. Det blev ett minnesvärt ordenskapitel och det kändes bra att förnimma att stormästaren kände sig förtrolig med vårt ceremoniel.

Gérard profilerade sig framför allt som riddare och stormästare. Vad han gjorde ytterom sin gärning inom Orden höll han gärna för sig själv. Vi respekterar naturligtvis hans val och nöjer oss till slut att enbart relatera några allmänt kända fakta om vår 51. Stormästare.
Gérard Willery föddes 23 januari 1948 i Éragny, i regionen Ile-de-France norr om Paris. Han utexaminerades från Ecole Centrale D'électronique Groupe Ece år 1967. Sin yrkesgärning utförde Gérard inom företagsvärlden. Han medverkade i repriser som sakkunnig för den år franska senaten. Gérards kraftfulla engagemang för Orden och människan, Riddaren, förutsatte kanske en försynthet om den privata sfären. Han efterlämnar frun Valery (Sissi), dottern Ingrid och sonen Arnaud.

Orden kommer att samlas till internationellt möte i Bukarest i början av september. Mötet kommer att kännas annorlunda men genomförs planenligt. I nuläget vet vi att jordfästningen kommer att ske i stillhet. Senare kommer vice stormästare Walter att informera om hur valet av en efterträdare kommer att genomföras.
Som den gode Gérard konstaterade i sitt anförande i Paris i mars i år: ”På sikt skall vi ändå inte sörja de bortgångna, enbart hysa respekt för deras gärningar, väl medvetna om, att en dag kommer vi alla att återförenas.” Det kan kännas litet svårt just nu, men exakt så skall vi också förhålla oss till denna förlust.

Kära Riddare, tillönskar er och era närmaste allt gott.

F. Erik Erroll, GPG

 Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam